Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Honkasuontie – Godkännande av detaljplan: Kårböle, Hongasmossvägen


Kaupunginvaltuusto on 10.11.2021, 344 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Honkasuo, korttelit 33428 ja 33429, katu- ja puistoalueet sekä korttelit 33373–33376 ja katu-, puisto- ja lähivirkistysalueet, piirustus nro 12540, Honkasuontie, dnro HEL 2014-002344.

 

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12540

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12540

 

Helsingissä 17.11.2021


Stadsfullmäktige har 10.11.2021, 344 § fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kårböle, Hongasmossa, kvarteren 33428 och 33429, gatu- och parkområden samt kvarteren 33373–33376 och gatu-, park- och närrekreationsområden, ritning nr 12540, Hongasmossvägen, dnr HEL 2014-002344.


Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12540

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12540

 

Helsingfors 17.11.2021


JAA
17.11.2021 00:00