Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Meri-Rastilan itäosa - Godkännande av detaljplan: Nordsjö, Havsrastböle, östra delen


Kaupunginvaltuusto on 6.10.2021, 288 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vuosaari, korttelit 54112, 54210–54212, 54214–54216 ja 54230 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelu- ja vesialueet (muodostuvat uudet korttelit 54164, 54165, 54166, 54167, 54245 ja 54246), piirustus nro 12571, Meri-Rastilan itäosa, dnro HEL 2019-007132.

 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12571

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12571

 

Helsingissä 15.10.2021

 


Stadsfullmäktige har 6.10.2021, 288 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Nordsjö, kvarteren 54112, 54210–54212, 54214–54216 och 54230 samt gatu-, park-, närrekreations-, idrotts- och rekreationsanläggnings- och vattenområden (de nya kvarteren 54164, 54165, 54166, 54167, 54245 och 54246 bildas), ritning nr 12571, Havsrastböle, östra delen, dnr HEL 2019-007132.


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12571

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12571

 

Helsingfors 15.10.2021


JAA
15.10.2021 09:22