Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Radiokatu 15 ja 20 - Godkännande av detaljplan: Böle, Radiogatan 15 och 20


Kaupunginvaltuusto on 5.5.2021, 103 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Länsi-Pasila, tontit 17051/3 ja 17053/10 sekä katualueet, piirustus nro 12617, Radiokatu 15 ja 20, dnro HEL 2016-011771


Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12617

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12617

Helsingissä 12.5.2021


Stadsfullmäktige har 5.5.2021, 103 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, Västra Böle, tomterna 17051/3 och 17053/10 samt gatuområden, ritning nr 12617, Radiogatan 15 och 20, dnr HEL 2016-011771


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12617

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12617

Helsingfors 12.5.2021


JAA
12.05.2021 00:00