Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Oulunkylä, Pakila, Solakalliontien ympäristö - Godkännande av detaljplan: Åggelby, Baggböle, Svalustensvägens omgivning

Kaupunginvaltuusto on 5.5.2021, 104 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Oulunkylä, tontti 28105/33 ja puistoalue (muodostuu uusi kortteli 28109) sekä Pakila, tontti 34021/20, kortteli 34028, ja puistoalue, piirustus nro 12656, Solakalliontien ympäristö, dnro HEL 2017-006563.


Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12656

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12656

Helsingissä 12.5.2021


Stadsfullmäktige har 5.5.2021, 104 § fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Åggelby, tomten 28105/33 och parkområde (det nya kvarteret 28109 bildas) samt Baggböle, tomten 34021/20, kvarteret 34028 och parkområde, ritning nr 12656, Svalustensvägens omgivning, dnr HEL 2017-006563. 

 

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12656

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12656

Helsingfors 12.5.2021JAA
12.05.2021 00:00