Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä, Nallenrinne – Godkännande av detaljplan: Malm, Nedre Malm, Tattaråsen, Malms flygfält, Nallebranten


Kaupunginvaltuusto on 31.3.2021, § 79, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä, puistoalue, puisto, lentokenttäalue, erityisalue lumenvastaanottopaikkaa varten ja katualue. Muodostuvat uudet korttelit 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 38258, piirustus nro 12577, Nallenrinne, dnro HEL 2018-008267.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12577 

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12577

 

Helsingissä 16.4.2021

 


Stadsfullmäktige har 31.3.2021, § 79, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Malm, Nedre Malm, Tattaråsen, Malms flygfält, parkområde, park, flygfältsområde, specialområde för mottagande av snö och gatuområden. De nya kvarteren 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 och 38258 bildas, ritning nr 12577, Nallebranten, dnr HEL 2018-008267.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12577 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12577

 

Helsingfors 16.4.2021

 


JAA
16.04.2021 01:00