Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Merikorttikuja 6 – Godkännande av detaljplan: Nordsjö, Sjökortsgränden 6


Kaupunginvaltuusto on 31.3.2021, § 78, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontti 54048/2 sekä katu- ja puistoalue, piirustus nro 12553: Merikorttikuja 6. HEL 2017-010023

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12553

Asemakaavan muutoksen selostus, nro 12553


Helsingissä 16.4.2021


Stadsfullmäktige har 31.3.2021, § 78, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomten nr 54048/2 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12553: Sjökortsgränden 6. Dnr HEL 2017-010023

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12553

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12553


Helsingfors 16.4.2021


JAA
16.04.2021 01:00