Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Valtamerilaituri - Godkännande av detaljplan: Västra Hamnen, Oceankajen


Kaupunginvaltuusto on 8.9.2021, 269 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Länsisatama, Jätkäsaari, satama-, katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 20836, piirustus nro 12655, Valtamerilaituri, dnro HEL 2019-005705.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12655

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12655

Helsingissä 15.9.2021


Stadsfullmäktige har 8.9.2021, 269 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Västra Hamnen, Busholmen, hamn-, gatu- och vattenområden, det nya kvarteret 20836 bildas, ritning nr 12655, Oceankajen, dnr HEL 2019-005705.


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12655

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12655


Helsingfors 15.9.2021


JAA
16.09.2021 00:00