Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pakila, Välitalontie 71 - Godkännande av detaljplan: Baggböle, Mellangårdsvägen 71


Kaupunginvaltuusto on 25.8.2021, 259 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pakila, Länsi-Pakila tontti 34168/3 ja katualue, piirustus nro 12675, Välitalontie 71, dnro HEL 2019-010157.


Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12675

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12675


Helsingissä 1.9.2021

 


Stadsfullmäktige har  25.8.2021, 259 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Baggböle, Västra Baggböle tomten 34168/ 3 och gatuområde, ritning nr 12675, Mellangårdsvägen 71,dnr HEL 2019-010157. 

 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12675

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12675


Helsingfors 1.9.2021

 


JAA
01.09.2021 00:00