Suoraan sisältöön

Osittain voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet - Detaljplan som delvis trätt i kraft: Degerö, området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2021 § 33 hyväksynyt Laajasalon, Yliskylän, tonttien 49003/11, 49020/5, 49029/5 ja 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 ja 18, 49056/12 ja 13, 49059/1 ja 2, 49072/1 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden (muodostuvat uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098) asemakaavan muutoksen piirustus nro 12548 osat 1–3, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet, dnro HEL 2016-000535.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 22.11.2021 § 883 määrätä Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen nro 12548 osat 1–3 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta tiettyjen katualueiden sekä tontin 49056/16 osalta (liitekartoilla 1–3 määritellyt alueet).

Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos piirustus nro 12548 tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin liitekarttojen nro 12548 osat 1–3 mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 1/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.
Asemakaavamuutoksen kartta osa 2/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.
Asemakaavamuutoksen kartta osa 3/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12548

Helsingissä 8.12.2021


Stadsfullmäktige har 17.2.2021 § 33 godkänt en detaljplaneändring för Degerö, Uppby, tomterna 49003/11, 49020/5, 49029/5 och 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 och 18, 49056/12 och 13, 49059/1 och 2, 49072/1 samt park-, närrekreations- och gatuområden (de nya kvarteren 49091, 49097 och 49098 bildas),  ritning nr 12548, delar 1–3, området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen, dnr HEL 2016-000535.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats hos förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen beslutade 22.11.2021 § 883 förordna att detaljplaneändringen nr 12548, delar 1–3 för området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen delvis träder i kraft innan den vunnit laga kraft i enlighet med kartbilagorna 12548, delar 1–3.

Genom denna kungörelse träder detaljplaneändringen, ritning nr 12548, delar 1–3, i kraft utom för de delar som har överklagats.

Detaljplaneändringens karta del 1/3, ritning nr 12548, varav det framgår för vilka områden den träder i kraft.
Detaljplaneändringens karta del 2/3, ritning nr 12548, varav det framgår för vilka områden den träder i kraft.
Detaljplaneändringens karta del 3/3, ritning nr 12548, varav det framgår för vilka områden den träder i kraft.

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12548 delar 1–3

Helsingfors 8.12.2021

JAA
08.12.2021 09:35