Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Kamppi, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus - Detaljplan framlagt: Kampen, Centrums central för hälsa och välbefinnande

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 2.12.2021–14.1.2022:

Kamppi, katualueet, tason +7.0 yläpuolinen tila, muodostuu uusi kortteli 4219, piirustus nro 12708, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, dnro HEL 2019-005098.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12708

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12708

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupunki, Kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 2.12.2021


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 2.12.2021–14.1.2022:

Kampen, gatuområden, utrymmet ovanför nivå +7.0, det nya kvarteret 4219 bildas, ritning nr 12708, Centrums central för hälsa och välbefinnande, dnr HEL 2019-005098.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12708

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12708

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Verkstadsgatan 8) nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 2.12.2021


JAA
02.12.2021 10:34