Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Vuosaari, Villenkallio - Detaljplan framlagt: Nordsjö, Villeberget

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.11.–13.12.2021:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, korttelit 54012 ja 54013 sekä puisto-, katu- ja suojaviheralueet, piirustus nro 12740, Villenkallio, dnro HEL 2019-002374.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12740

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12740

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupunki, Kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 12.11.2021Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 12.11–13.12.2021:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteren 54012 och 54013 samt park-, gatu- och skyddsgrönområden, ritning nr 12740, Villeberget, dnr HEL 2019-002374.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12740

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12740

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Verkstadsgatan 8) nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 12.11.2021


JAA
12.11.2021 00:00