Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kulosaari, Kyösti Kallion tie 2 A - Detaljplan som trätt i kraft: Brändö, Kyösti Kallios väg 2 A

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020, § 145, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, kortteli 42054 ja katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12544, Kyösti Kallion tie 2 A, dnro HEL 2016-014146.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 22.9.2021 hylännyt valitukset.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12544

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12544

Helsingissä 3.11.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.5.2020, § 145, har trätt i kraft:

Brändö, kvarteret 42054 och gatu- och parkområden, ritning nr 12544, Kyösti Kallios väg 2 A, dnr HEL 2016-014146.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 22.9.2021 förkastat besvären.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12544

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12544

Helsingfors 3.11.2021


JAA
03.11.2021 09:17