Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Valtamerilaituri - Detaljplan som trätt i kraft: Västra Hamnen, Oceankajen

Kaupunginvaltuuston 8.9.2021, § 269, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, satama-, katu- ja vesialueet (muodostuu uusi kortteli 20836), piirustus nro 12655, Valtamerilaituri, dnro HEL 2019-005705.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12655

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12655

Helsingissä 2.11.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.9.2021, § 269, har trätt i kraft:

Västra Hamnen, Busholmen, hamn-, gatu- och vattenområden (det nya kvarteret 20836 bildas), ritning nr 12655, Oceankajen, dnr HEL 2019-005705.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12655

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12655

Helsingfors 2.11.2021


JAA
02.11.2021 10:47