Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Taka-Töölö, Meilahti, Meilahden huvila-alue - Detaljplan som trätt i kraft: Bortre Tölö, Mejlans, Mejlans villaområde


Kaupunginvaltuuston 12.12.2018, § 417, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Taka-Töölö, kortteli 14489 ja katu-, puisto- ja vesialueet sekä Meilahti, korttelit 15633, 15635, 15637–15639, tontti 15642/3 ja kulttuurihistorialliset ympäristönsuojelualueet, puisto-, lähivirkistys-, palstaviljely-, vesi-, venesatama-, liikenne-, katu- ja pysäköintialueet sekä urheilu- ja virkistyspalvelualue, muodostuu uusi kortteli 15636, piirustus nro 12372, Meilahden huvila-alue, dnro HEL 2012-007286.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 20.12.2019 ja korkein hallinto-oikeus jatkovalitukset 20.10.2021, joten kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12372

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12372

Helsingissä 27.10.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 12.12.2018, § 417, har trätt i kraft:

Bortre Tölö, kvarteret 14489 och gatu-, park- och vattenområden samt Mejlans, kvarteren 15633, 15635, 15637–15639, tomten 15642/3 och kulturhistoriskamiljöskyddsområdet, park-, närrekreations-, odlinglotts-, vatten-, småbåtshamns-, trafik-, gatu- och parkeringsområden samt idrotts- och rekreationsområde (den nya kvarteret 15636 bildas), riktning nr 12372, Mejlans villaområde, dnr HEL 2012-007286.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 20.12.2019 förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 20.10.2021 inte beviljat besvärstillstånd, varmed stadsfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12372

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12372

Helsingfors 27.10.2021


JAA
27.10.2021 11:03