Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Kontulan pelastusasema - Detaljplan som trätt i kraft: Mellungsby, Gårdsbacka räddningsstation

Kaupunginvaltuuston 25.8.2021, § 260, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Mellunkylä, Kontula, tontti 47165/10 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueet, piirustus nro 12666, Kontulan pelastusasema, dnro HEL 2019-012063.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12666

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12666

Helsingissä 14.10.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 25.8.2021, § 260, har trätt i kraft:

Mellungsby, Gårdsbacka, tomten 47165/10 samt park-, område för närrekreation och gatuområden, ritning nr 12666, Gårdsbacka räddningsstation, dnr HEL 2019-012063.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12666

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12666

Helsingfors 14.10.2021


JAA
14.10.2021 15:57