Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pasila, Messukeskus - Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Mässcentrum

Kaupunginvaltuuston 25.8.2021, § 258, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Itä-Pasila, tontit 17040/2, 3 ja 7 sekä katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualue, piirustus nro 12635, Messukeskus, dnro HEL 2018-006752.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12635

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12635

Helsingissä 14.10.2021 


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 25.8.2021, § 258, har trätt i kraft:

Böle, Östrä Böle, tomterna 17040/2, 3 och 7 samt gatuområde och område för idrotts- och rekreationsanläggningar, ritning nr 12635, Mässcentrum, dnr HEL 2018-006752.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12635

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12635

Helsingfors 14.10.2021


JAA
14.10.2021 15:42