Suoraan sisältöön

Asemakaava hyväksyminen: Haaga, Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ja 4 – Godkännande av detaljplan: Haga, Larsbackagränd 3 och Centnergränden 2 och 4


Kaupunginvaltuusto on 6.10.2021, 287 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

HaagaLassila, tontit 29174/7 ja 8, tontti 29186/2 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12670, Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ja 4. Dnro HEL 2020-002017.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12670

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12670

Helsingissä 15.10.2021
Stadsfullmäktige har 6.10.2021, 287 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Haga, Lassas, tomterna 29174/7 och 8, tomten 29186/2 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12670, Larsbackagränd 3 och Centnergränden 2 och 4. Dnr HEL 2020-002017. 


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12670

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12670

Helsingfors 15.10.2021


JAA
15.10.2021 09:02