Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Kulosaari, Herttoniemi, Kivinokka - Detaljplan framlagd: Brändö, Hertonäs, Stenudden

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.9.–29.10.2021:

Kulosaari, virkistys-, kesämaja-, matkailu-, leirintä-, palstaviljely-, siirtolapuutarha-, luonnonsuojelu-, Natura-, vesi-, venesatama-, liikenne- ja katualueet, Herttoniemi, korttelit 43291–43293, virkistys-, leirintä-, palstaviljely-, luonnonsuojelu-, vesi-, venesatama-, liikenne- ja katualueet sekä Kulosaari, siirtolapuutarha-alue ja kaupunginosan raja, Herttoniemi, katu- ja erityisalueet ja kaupunginosan raja, piirustus nro 12624 osat 1–2, Kivinokka, dnro HEL 2017-002742.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12624 osa 1/2

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12624 osa 2/2

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12624

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 30.9.2021


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 30.9.–29.10.2021:

Brändö, rekreation-,sommarhydda-, turism- och campingområden, områden för odlingslotter, koloniträdgårds-, naturskydds-, Natura-, vatten-, småbåtshamn-, trafik- och gatuområden, Hertonäs, kvarteren 43291–43293, rekreation-, campingområden, områden för odlingslotter, naturskydds-, vatten-, småbåtshamn-, trafik- och gatuområden samt Brändö, koloniträdgårdsområde och stadsdelsgränsen, Hertonäs, gatu- och specialområde och stadsdelsgränsen, ritning nr 12624 delarna 1–2, Stenudden, dnr HEL 2017-002742.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12624 del 1/2

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12624 del 2/2

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12624

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 30.9.2021


JAA
30.09.2021 00:00