Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Pitäjänmäki, Kutomotie 1 ja 9 lähiympäristöineen - Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Sockenbacka, Väverivägen 1 och 9 med närområden


Kaupunginvaltuusto on 22.9.2021, 281 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Munkkiniemi, Munkkivuori, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, tontit 46004/9, 46006/2 sekä katualueet ja kaupunginosan raja, piirustus nro 12516,  Kutomotie 1 ja 9 lähiympäristöineen, dnro HEL 2015-011149.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12516

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12516


Helsingissä 29.9.2021


Stadsfullmäktige har 22.9.2021, 281 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Munksnäs, Munkshöjden, område för idrotts- och rekreationsanläggningar,  Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, tomterna 46004/9, 46006/2, gatuområden och stadsdelsgränsen, ritning nr 12516, Väverivägen 1 och 9 med närområde.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12516

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12516

 

Helsingfors 29.9.2021JAA
29.09.2021 00:00