Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Pakila, Solakalliontien ympäristö - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Baggböle, Svalustensvägens omgivning

Kaupunginvaltuuston 5.5.2021, § 104, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, tontti 28105/33 ja puistoalue (muodostuu uusi kortteli 28109) sekä Pakila, tontti 34021/20, kortteli 34028 ja puistoalue, piirustus nro 12656, Solakalliontien ympäristö, dnro HEL 2017-006563.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12656

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12656

Helsingissä 24.6.2021En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 5.5.2021, § 104, har trätt i kraft:

Åggelby, tomten 28105/33 och parkområde (det nya kvarteret 28109 bildas) samt Baggböle, tomten 34021/20, kvarteret 34028 och parkområde, ritning nr 12656, Svalustensvägens omgivning, dnr HEL 2017-006563.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12656

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12656

Helsingfors 24.6.2021


JAA
24.06.2021 10:42