Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Katajanokka, Katajanokanlaituri 4 - Detaljplan som trätt i kraft: Skatudden, Skatuddenkajen 4

Kaupunginvaltuuston 5.5.2021, § 102, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Katajanokka, kortteli 8193 ja katualue sekä Katajanokka, satama-alue, muodostuu uusi kortteli 8193, piirustus nro 12654, Katajanokanlaituri 4, dnro HEL 2019-011342.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12654

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12654

Helsingissä 24.6.2021


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 5.5.2021, § 102, har trätt i kraft:

Skatudden, kvarteret 8193 och gatuområde samt Skatudden, hamnområde, det nya kvarteret 8193 bildas, ritning nr 12654, Skatuddenkajen 4, dnr HEL 2019-011342.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12654

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12654

Helsingfors 24.6.2021


JAA
24.06.2021 10:43