Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vuosaari, Merikorttikuja 6 - Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Sjökortsgränden 6

Kaupunginvaltuuston 31.3.2021, § 78, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontti 54048/2 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12553, Merikorttikuja 6, dnro HEL 2017-010023.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12553

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12553

Helsingissä 2.6.2021En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 31.3.2021, § 78, har trätt i kraft:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomten 54048/2 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12553, Sjökortsgränden 6, dnr HEL 2017-010023.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12553

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12553

Helsingfors 2.6.2021


JAA
02.06.2021 10:13