Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Opastinsilta 8 – Godkännande av detaljplan: Böle, Semaforbron 8


Kaupunginvaltuusto on 19.5.2021, § 131, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Itä-Pasila, kortteli 17018, piirustus nro 12683, Opastinsilta 8. Dnro HEL 2019-000443.

 Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12683

 Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12683


Helsingissä 26.5.2021

 

Stadsfullmäktige har 19.5.2021, § 131, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, Östra Böle, kvarteret 17018, ritning nr 12683, Semaforbron 8. Dnr HEL 2019-000443.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12683

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12683


Helsingfors 26.5.2021

 


JAA
26.05.2021 00:00