Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kamppi, Lapinlahdenkatu 8– Godkännande av detaljplan: Kampen, Lappviksgatan 8


Kaupunginvaltuusto on 19.5.2021, § 130, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kamppi, tontti 164/6, piirustus nro 12658, Lapinlahdenkatu 8. Dnro HEL 2018-013050

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12658

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12658

  

Helsingissä 26.5.2021


Stadsfullmäktige har 19.5.2021, § 130, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kampen, tomten 164/6, ritning nr 12658, Lappviksgatan 8. Dnr HEL 2018-013050.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12658

 Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12658


Helsingfors 26.5.2021


JAA
26.05.2021 00:00