Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Sörnäinen, Kallio, Hakaniemenranta - Detaljplan som trätt i kraft: Kronohagen, Sörnäs, Berghäll, Hagnäskajen

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020, § 112, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kruununhaka, venesatama ja vesialue, Sörnäinen, Vilhonvuori, puisto-, vesi- ja katualueet, Kallio, Siltasaari, vesi- ja katualueet sekä Kruununhaka, puisto-, vesi- ja katualueet, Sörnäinen, Vilhonvuori, venesatama ja katualue, Kallio, Siltasaari, kortteli 206 sekä vesi- ja katualueet, muodostuvat uudet korttelit 10397, 11207 ja 11209, piirustus nro 12575, Hakaniemenranta, dnro HEL 2013-002028.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 31.8.2020, § 502, määrätä Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12575 tulemaan osittain voimaan, ennen lainvoimaisuutta lukuun ottamatta Kruununhaan kaupunginosan alueita sekä nykyisiä ja tulevia vesialueita.

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 18.2.2021 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa.

Tällä kuulutuksella Helsingin kaupunginvaltuuston 8.4.2020, § 112, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12575 tulee kokonaisuudessaan voimaan.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12575

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12575

Helsingissä 12.4.2021

En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.4.2020, § 112, har trätt i kraft:

Kronohagen, småbåtshamn och vattenområde, Sörnäs, Vilhelmsberg, park-, vatten- och gatuområden, Berghäll, Broholmen, vatten- och gatuområden samt Kronohagen, park-, vatten- och gatuområden, Sörnäs, Vilhelmsberg, småbåtshamn och gatuområde, Berghäll, Broholmen, kvarteret 206 samt vatten- och gatuområden, de nya kvarteren 10397, 11207 och 11209 bildas, ritning nr 12575, Hagnäskajen, dnr HEL 2013-002028.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats hos förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen beslutade 31.8.2020, § 502, förordna att detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12575 för Hagnäskajen delvis träder i kraft innan den vunnit laga kraft, frånsett områden i stadsdelen Kronohagen och nuvarande och framtida vattenområden.

Helsingfors förvaltningsdomstol har 18.2.2021 beslutat förkasta besvären, och besvärstillstånd har inte sökts hos högsta förvaltningsdomstolen.

Genom denna kungörelse träder den av Helsingfors stadsfullmäktige 8.4.2020, § 112, godkända detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12575 i kraft i sin helhet.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12575

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12575

Helsingfors 12.4.2021

JAA
12.04.2021 12:59