Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Haaga, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue - Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Området vid Hagtornsvägen och Frangulavägen

Kaupunginvaltuuston 5.6.2019, § 193, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Haaga, Etelä-Haaga, tontit 29081/11, 29082/1 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12501, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue, dnro HEL 2016-013346.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 11.2.2020. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemukset 16.3.2021 eikä siten anna ratkaisua valituksiin. Näin ollen Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 5.6.2019, § 193, jää voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12501

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12501

Helsingissä 26.3.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 5.6.2019, § 193, har trätt i kraft:

Haga, Södra Haga, tomterna 29081/11, 29082/1 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12501, Området vid Hagtornsvägen och Frangulavägen, dnr HEL 2016-013346.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 11.2.2020. Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökningarna om besvärstillstånd 16.3.2021 och kommer således inte med något avgörande om besvären. Helsingfors stadsfullmäktiges beslut 5.6.2019, § 193, förblir därmed i kraft.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12501

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12501

Helsingfors 26.3.2021


JAA
26.03.2021 08:00