Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Kaarela, Pihkatie - Detaljplan framlagd: Kårböle, Kådvägen

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 22.3.–20.4.2021:

Kaarela, Malminkartano, katualue, Kaarela, Malminkartano, tontit 33235/1, 33236/2, 3, 4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuvat uudet korttelit 33237, 33238, 33239, 33278 ja 33430, piirustus nro 12690, Pihkatie, dnro HEL 2016-011807.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12690

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12690

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 22.3.2021


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 22.3–20.4.2021:

Kårböle, Malmgård, gatuområde, Kårböle, Malmgård, tomterna 33235/1, 33236/2, 3, 4 och 5 samt gatu- och parkområden, de nya kvarteren 33237, 33238, 33239, 33278 och 33430 bildas, ritning nr 12690, Kådvägen, dnr HEL 2016-011807.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12690

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12690

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Under undantagsläget kan stadsmiljösektorns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons).

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 22.3.2021JAA
22.03.2021 00:00