Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Laajasalo, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet - Godkännande av detaljplan: Degerö, Området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2021, § 33, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Laajasalo, Yliskylä, tontit 49003/11, 49020/5, 49029/5 ja 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 ja 18, 49056/12 ja 13, 49059/1 ja 2, 49072/1 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueet, muodostuvat uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098, piirustus nro 12548, osat 1–3, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet, dnro HEL 2016-000535.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 1/3, piirustus nro 12548

Asemakaavamuutoksen kartta osa 2/3, piirustus nro 12548

Asemakaavamuutoksen kartta osa 3/3, piirustus nro 12548

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12548

Helsingissä 22.3.2021


Stadsfullmäktige har 17.2.2021, § 33, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Degerö, Uppby, tomterna 49003/11, 49020/5, 49029/5 och 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 och 18, 49056/12 och 13, 49059/1 och 2, 49072/1 samt park-, närrekreations- och gatuområden, de nya kvarteren 49091, 49097 och 49098 bildas, ritning nr 12548, delar 1–3, Området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen, dnr HEL 2016-000535.

Detaljplaneändringens karta del 1/3, ritning nr 12548

Detaljplaneändringens karta del 2/3, ritning nr 12548

Detaljplaneändringens karta del 3/3, ritning nr 12548

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12548

Helsingfors 22.3.2021


JAA
22.03.2021 09:37