Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Pelimannintien ympäristö - Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Spelmansvägens omgivning


Kaupunginvaltuuston 20.1.2021, § 14, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Kannelmäki, korttelit 33170–33177, tontit 33178/1, 33187/2 sekä erityis-, katu- ja virkistysalueet, piirustus nro 12625, Pelimannintien ympäristö, dnro HEL 2018-011267.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12625

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12625

Helsingissä 19.3.2021En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 20.1.2021, § 14, har trätt i kraft:

Kårböle, Gamlas, kvarteren 33170–33177, tomterna 33178/1 och 33187/2 samt special-, gatu- och rekreationsområden, ritning nr 12625, Spelmansvägens omgivning, dnr HEL 2018-011267.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12625

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning 12625

Helsingfors 19.3.2021


JAA
19.03.2021 08:00