Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kallio, Agricolankatu 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Agricolagatan 1

Kaupunginvaltuuston 20.1.2021, § 13, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kallio, Torkkelinmäki, kortteli 11334 ja puistoalue, piirustus nro 12626, Agricolankatu 1, dnro HEL 2018-010026.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12626

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12626

Helsingissä 19.3.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 20.1.2021, § 13, har trätt i kraft:

Berghäll, Torkelsbacken, kvarteret 11334 och parkområde, ritning nr 12626, Agricolagatan 1, dnr HEL 2018-010026.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12626

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12626

Helsingfors 19.3.2021


JAA
19.03.2021 08:00