Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kallio, Agricolankatu 1 - Godkännande av detaljplan: Berghäll, Agricolagatan 1

Kaupunginvaltuusto on 20.1.2021, § 13, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kallio, Torkkelinmäki, kortteli 11334 ja puistoalue, piirustus nro 12626, Agricolankatu 1, dnro HEL 2018-010026.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12626

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12626

Helsingissä 5.2.2021


Stadsfullmäktige har 20.1.2021, § 13, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Berghäll, Torkelsbacken, kvarteret 11334 och parkområde, ritning nr 12626, Agricolagatan 1, dnr HEL 2018-010026.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12626

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12626

Helsingfors 5.2.2021


JAA
05.02.2021 10:28