Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Lämpökuja 6 - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Värmegränden 6

Kaupunginvaltuuston 11.11.2020, § 316, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Patola, tontti 28052/17, piirustus nro 12584, Lämpökuja 6, dnro HEL 2018-007882.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12584

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12584

Helsingissä 14.1.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 11.11.2020, § 316, har trätt i kraft:

Åggelby, Dammen, tomten 28052/17, ritning nr 12584, Värmegränden 6, dnr HEL 2018-007882.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12584

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12584

Helsingfors 14.1.2021


JAA
14.01.2021 10:12