Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Saukonkadun asuinkortteli - Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Uttergatans bostadskvarter

Kaupunginvaltuuston 4.11.2020, § 298, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20062 ja katualue, piirustus nro 12643, Saukonkadun asuinkortteli, dnro HEL 2019-006810.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12643

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12643

Helsingissä 14.1.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2020, § 298, har trätt i kraft:

Västra hamnen, Busholmen, kvarteret 20062 och gatuområde, ritning nr 12643, Uttergatans bostadskvarter, dnr HEL 2019-006810.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12643

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12643

Helsingfors 14.1.2021


JAA
14.01.2021 08:00