Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kamppi, Bulevardi 29–31 - Godkännande av detaljplan: Kampen, Bulevarden 29–31

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2020, § 358, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kamppi, tontti 77/3, piirustus nro 12627, Bulevardi 29–31, dnro HEL 2018-009888.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12627

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12627

Helsingissä 7.1.2021


Stadsfullmäktige har 9.12.2020, § 358, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kampen, tomten 77/3, ritning nr 12627, Bulevarden 29–31, dnr HEL 2018-009888.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12627

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12627

Helsingfors 7.1.2021


JAA
07.01.2021 13:32