Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Vallila, Pasilan konepajan lasipalatsi – Detaljplan framlagt: Vallgård, Fredriksbergs maskinverkstads glaspalats

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 22.11.–7.12.2021: 

Vallila, korttelin 22391 tontti 4 ja osa tonttia 1, piirustus nro 12758, Pasilan konepajan lasipalatsi. Dnro HEL 2018-006688.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12758

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12758

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 22.11.2021


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 22.11.–7.12.2021:

Vallgård, kvarteret 22391 tomten 4 och del av tomten 1, ritning nr 12758, Fredriksbergs maskinverkstads glaspalats. Dnr HEL 2018-006688.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12758

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12758

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Verkstadsgatan 8) nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 22.11.2021

 

 


JAA
22.11.2021 00:00