Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Meilahti, Tukholmankatu 10 – Detaljplan framlagt: Mejlans, Stockholmsgatan 10

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.9.–19.10.2021:

Meilahti, tontti 15526/3, piirustus nro 12745, Tukholmankatu 10. Dnro HEL 2018-010678.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12745

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12745 

Vuorovaikutusraportti 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 20.9.2021

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 20.9.–19.10.2021: 

Mejlans, tomten 15526/3, ritning nr 12745, Stockholmsgatan 10. Dnr HEL 2018-010678.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12745

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12745

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget. 

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 20.9.2021

 

JAA
20.09.2021 00:00