Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Kallio, Toinen linja 10 – Detaljplan framlagt: Berghäll, Andra linjen 10

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 11.10.–9.11.2021:

Kallio, tontti 11302/9, piirustus nro 12716, Toinen linja 10. Dnro HEL 2021-001405.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12716 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12716 

Vuorovaikutusraportti 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 11.10.2021

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 11.10.–9.11.2021: 

Berghäll, tomten 11302/9, ritning nr 12716, Andra linjen 10. Dnr HEL 2021-001405.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12716

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12716

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 11.10.2021

 

JAA
11.10.2021 00:00