Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Sörnäinen, Haapaniemenkatu 4 – Detaljplan framlagt: Sörnäs, Aspnäsgatan 4

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 8.12.2021–17.1.2022:

Sörnäinen, Vilhonvuori, tontti 291/4, piirustus nro 12715, Haapaniemenkatu 4. Dnro HEL 2019-007116.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12715

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12715

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 8.12.2021

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 8.12.2021–17.1.2022:

Sörnäs, Vilhelmsberg, tomten 291/4, ritning nr 12715, Aspnäsgatan 4. Dnr HEL 2019-007116. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12715

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12715

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 8.12.2021

 

 


JAA
08.12.2021 00:00