Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Laajasalo, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alue – Detaljplan framlagt: Degerö, Tavastvarpsvägens, Ilvägens och Knysgrändens område

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.11.–22.12.2021: 

Laajasalo, Jollas, korttelin 49223 tontit 1, 2 ja 3, korttelin 49224 tontit 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15 ja 18, korttelin 49225 tontit 13, 14 ja 15, korttelin 49239 tontit 1, 3, 4, 8 ja 9 korttelin 49240 tontit 4, 5, 6 ja katu-, ja lähivirkistysalueet sekä venesatama, piirustus nro 12709, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alue. Dnro HEL 2020-000530. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12709 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12709

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 23.11.2021

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 23.11.–22.12.2021:

Degerö, Jollas, kvarteret 49223 tomterna 1, 2 och 3, kvarteret 49224 tomterna 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15 och 18, kvarteret 49225 tomterna 13, 14 och 15, kvarteret 49239 tomterna 1, 3, 4, 8 och 9, kvarteret 49240 tomterna 4, 5 och 6 och gatu- och närrekreationområde samt småbåtshamn, ritning nr 12709, Tavastvarpsvägens, Ilvägens och Knysgrändens område. Dnr HEL 2020-000530.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12709 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12709

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst (besöksadress Verkstadsgatan 8) nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 23.11.2021

 

JAA
23.11.2021 00:00