Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Ruoholahdenkatu 23, Kamppi - Detaljplan framlagt: Kampen, Gräsviksgatan 23

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 8.2.–9.3.2021:

Kamppi, korttelin 172 tontti 23 sekä katualuetta, piirustus nro 12702, Ruoholahdenkatu 23. Dnro HEL 2020-001630.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12702

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12702

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 8.2.2021


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 8.2.–9.3.2021:

Kampen, kvarteret 172 tomten 23 och gatuområden, ritning nr 12702, Gräsviksgatan 23. Dnr HEL 2020-001630.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12702

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12702

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Under undantagsläget kan stadsmiljösektorns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons).

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 8.2.2021


JAA
19.03.2021 10:36