Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Kamppi, Kottarainen-kortteli – Detaljplan framlagt: Kampen, Kvarteret Staren

Seuraavan alueen asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikaa jatketaan karttapalvelussa 8.6.–9.6.2021 olleen teknisen vian vuoksi. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.5.–22.6.2021:

Kamppi, korttelin 75 tontti 33, piirustus nro 12687, Kottarainen-kortteli. Dnro HEL 2018-010010.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12687

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12687

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon. 

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 20.5.2021, nähtävilläolon jatkamisesta ilmoitettu 15.6.2021


Tiden för att hålla följande områdes detaljplaneförslag framlagt till påseende förlängs på grund av ett tekniskt fel i karttjänsten den 8.6.–9.6.2021. Detaljplaneförslaget hålls framlagt 20.5.–22.6.2021:

Kampen, kvarteret 75 tomten 33, ritning nr 12687, Kvarteret Staren. Dnr HEL 2018-010010.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12687 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12687

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 20.5.2021, den förlängda tiden för framläggning meddelades 15.6.2021


JAA
15.06.2021 09:20