Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Herttoniemi, Peltisepänkuja 2 - Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Plåtslagargränden 2


Asemakaavan hyväksyminen: Herttoniemi, Peltisepänkuja 2 

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.5.2021 § 279 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Herttoniemi, tontti 43054/19, piirustus nro 12668, Peltisepänkuja 2. Dnro HEL 2020-007946. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12668 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12668 

Helsingissä 31.5.2021


Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Plåtslagargränden 2 

Stadsmiljönämnden har 25.5.2021 § 279 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Hertonäs, tomten 43054/19, ritning nr 12668, Plåtslagargränden 2. Dnr HEL 2020-007946. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12668 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12668 

Helsingfors 31.5.2021


JAA
31.05.2021 16:02