Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Haapaniemenkatu 5, Sörnäinen - Detaljplan framlagt: Sörnäs, Aspnäsgatan 5

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.1.–10.2.2021:

Sörnäinen, korttelin 294 tontit 10 ja 11, piirustus nro 12660, Haapaniemenkatu 5. Dnro HEL 2019-011288.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12660

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12660

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 28.1.2021


Detaljplan framlagt: Sörnäs, Aspnäsgatan 5 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 28.1.–10.2.2021: 

Sörnäs, kvarteret 294, tomterna 10 och 11, ritning nr 12660, Aspnäsgatan 5. Dnr HEL 2019-011288.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12660 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12660

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Under undantagsläget kan stadsmiljösektorns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons).

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 28.1.2021

 


JAA
28.01.2021 00:00