Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Laajasalo, Kruunuvuorenranta - Godkännande av detaljplan: Degerö, Kronbergsstranden


Asemakaavan hyväksyminen: Laajasalo, Kruunuvuorenranta

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.1.2021 § 24 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, koskee tonttia 49185/1 sekä katu-, urheilu- ja lähivirkistysalueita, (muodostuu uusi kortteli 49186) piirustus nro 12618, Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto. Dnro HEL 2019-008731.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12618

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12618

Helsingissä 3.2.2021


Godkännande av detaljplan: Degerö, Kronbergsstranden

Stadsmiljönämnden har 26.1.2021 § 24 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Degerö, Kronbergsstranden, tomten 49185/1 och gatu-, idrotts- och närrekreationområden, (bildas det nya kvarteret 49186) ritning nr 12618, Kronbergsstrandens iddrotspark. Dnr HEL 2019-008731.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12618

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12618

Helsingfors 3.2.2021


JAA
03.02.2021 12:53