Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Taka-Töölö, Rajasaarenpenger - Godkännande av detaljplan: Bortre Tölö, Råholmsbanken


Asemakaavan hyväksyminen: Taka-Töölö, Rajasaarenpenger

Kaupunkiympäristölautakunta on 2.3.2021 § 98 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Taka-Töölö, virkistys-, katu-, vesi- ja venesatama-alueet, piirustus nro 12679, Rajasaarenpenger. Dnro HEL 2016-009817.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12679

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12679

Helsingissä 8.3.2021


Godkännande av detaljplan: Bortre Tölö, Råholmsbanken

Stadsmiljönämnden har 2.3.2021 § 98 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Bortre Tölö, rekreations-, gatu-, vatten- och småbåtshamnområden, ritning nr 12679, Råholmsbanken. Dnr HEL 2016-009817.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12679

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12679

Helsingfors 8.3.2021


JAA
08.03.2021 11:54