Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Riihitie 9 - Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Rievägen 9


Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Riihitie 9

Kaupunkiympäristölautakunta on 2.2.2021 § 39 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, korttelin 30018 tontti 9, piirustus nro 12661, Riihitie 9. Dnro HEL 2020-001526.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12661

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12661

Helsingissä 10.2.2021


Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Rievägen 9

Stadsmiljönämnden har 2.2.2021 § 39 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, kvarteret 30018 tomten 9, ritning nr 12661, Rievägen 9. Dnr HEL 2020-001526.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12661

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12661

Helsingfors 10.2.2021


JAA
10.02.2021 08:34