Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Kruunuvuorenranta - Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Kronbergsstranden


Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Kruunuvuorenranta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.1.2021 § 24 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, koskee tonttia 49185/1 sekä katu-, urheilu- ja lähivirkistysalueita, (muodostuu uusi kortteli 49186) piirustus nro 12618, Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto. Dnro HEL 2019-008731.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12618

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12618

Helsingissä 16.3.2021


Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Kronbergsstranden

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 26.1.2021 § 24 har trätt i kraft:

Degerö, Kronbergsstranden, tomten 49185/1 och gatu-, idrotts- och närrekreationområden, (bildas det nya kvarteret 49186) ritning nr 12618, Kronbergsstrandens iddrotspark. Dnr HEL 2019-008731.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12618

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12618

Helsingfors 16.3.2021


JAA
16.03.2021 05:00