Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17 - Detaljplan som trätt i kraft: Gardestaden, Gardets kvarter, Kaserngatan 17


Kaupunkiympäristölautakunnan 26.10.2021 § 569 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaartinkaupunki, kortteli 3057 (piirustus nro 12729, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17), dnro HEL 2020-012530.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12729

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12729

Helsingissä 15.12.2021

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 26.10.2021 § 569 har trätt i kraft:

Gardesstaden, kvarteret 3057 (ritning nr 12729, Gardets kvarter, Kaserngatan 17), dnr HEL 2020-012530.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12729

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12729

Helsingfors 15.12.2021

JAA
15.12.2021 09:30