Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pakila, Kansantie 10 - Godkännande av detaljplan: Baggböle, Folkvägen 10


Asemakaavan hyväksyminen: Pakila, Kansantie 10

Kaupunkiympäristölautakunta on 14.9.2021 § 458 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pakila, korttelin 34020 tontti 1, piirustus nro 12703, Kansantie 10. Dnro HEL 2020-004331.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12703

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12703

Helsingissä 20.9.2021


Godkännande av detaljplan: Baggböle, Folkvägen 10

Stadsmiljönämnden har 14.9.2021 § 458 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Baggböle, kvarteret 34020 tomten 1, ritning nr 12703, Folkvägen 10. Dnr HEL 2020-004331.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12703

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12703

Helsingfors 20.9.2021


JAA
20.09.2021 12:38