Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Kalasataman yhteiskerhotila - Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Fiskehamnens gemensamma klubbutrymme


Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Kalasataman yhteiskerhotila

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.6.2021 § 317 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10588 sekä puisto- ja katualue, piirustus nro 12693, Kalasataman yhteiskerhotila. Dnro HEL 2020-007538.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12693

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12693

Helsingissä 16.6.2021

Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Fiskehamnens gemensamma klubbutrymme

Stadsmiljönämnden har 8.6.2021 § 317 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteret 10588 samt park- och gatuområde, ritning nr 12693, Fiskehamnens gemensamma klubbutrymme. Dnr HEL 2020-007538.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12693

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12693

Helsingfors 16.6.2021

JAA
16.06.2021 11:45